hallo, klantenservice 088 - 2550 100

Algemene voorwaarden

Definities

Om  de algemene voorwaarden goed te begrijpen is het van belang enkele definities uit te leggen. Zo weet je wat wij bedoelen en weten wij zeker dat je de ‘kleine lettertjes’ begrijpt. Hieronder vind je de lijst met begrippen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt.

Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door hallo, geboden en door jou als Klant bestelde Dien­sten.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Annex: een extra document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst. In de Overeenkomst zal dan vermeld staan vermeld welke Annexen ervan deel uitmaken.

Apparatuur: alle geleverde of ter beschikking gestelde voorzieningen, zoals hardware, installaties, (elektronische) apparatuur, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten die aan jou geleverd zijn.

Cloud Diensten: Diensten waarbij hallo, via het internet het gebruik van software, hardware, opslagruimte en/of gegevens beschikbaar stelt aan de Klant. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de Dienst Online Werkplek.

Klant: de partij met wie hallo, een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten. In deze voorwaarden hebben we het vaak over ‘je/jij’ of ‘jou(w)’. In dat geval hebben we het ook over de contracterende partij.

Dienst(en): de diensten en faciliteiten die hallo, volgens de gesloten Overeenkomst aan jou aanbiedt.

Domeinnaam: dit is een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door jou, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Gebruikersnaam: de door hallo, aan jou toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee je in combinatie met het Wachtwoord toegang hebt tot de Diensten van hallo,.

Internet Diensten: Diensten zoals bijvoorbeeld toegang tot het internet, hosting van websites, e-mail en/of domeinregistratie en aanverwante Diensten.

IP-adres: een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen hallo, en jou over de levering van Diensten en/of Apparatuur.

hallo,: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiber XS Holding B.V. en Tritel B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende aan de Robijnstraat 76, 1812 RB  te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37130161, of de vennootschap waaraan de rechten en verplichtingen van hallo, overeenkomstig artikel 14 zijn overgedragen (hierna: “hallo,”).


De Overeenkomst

In de volgende twee artikelen bespreken we de overeenkomst. Hierin lees je bijvoorbeeld wanneer en voor hoe lang de overeenkomst wordt gesloten. Ook wordt besproken in welke gevallen de overeenkomst kan worden opgezegd en/of ontbonden.

Artikel 1 – Overeenkomst

1.1 De aanbiedingen en offertes die hallo, verstrekt zijn gebaseerd op door jou gedane mededelingen, verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens en kunnen daarom altijd door hallo, worden herroepen vóór maar ook na de totstandkoming van de Overeenkomst, met inachtneming van artikel 3.1.

1.2 De overeenkomst met hallo, komt (evenals iedere overeenkomst) tot stand door aanbod en aanvaarding. De aanvaarding zal altijd schriftelijk of via e-mail moeten gebeuren. Mocht het aanbod niet schriftelijk worden aanvaard maar is hallo, wel al feitelijk begonnen aan de uitvoering van de overeenkomst, dan mag je ervan uit gaan dat hallo, het aanbod heeft aanvaard.

1.3 hallo, mag altijd een redelijke zekerheid voor de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen van je vragen. Je bent verplicht deze zekerheid ook zo snel mogelijk aan hallo, te verstrekken. Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:51 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bepaalt hallo, in welke vorm de zekerheid dient te worden verstrekt en tot welke omvang.

1.4 Het kan zijn dat hallo, voor het sluiten van de overeenkomst besparingsoverzichten of “return-of-investment” modellen aan je heeft laten zien. Deze zijn altijd als voorbeeld bedoeld en zijn gebaseerd op algemene ervaringen. Je kunt dan ook geen rechten uit deze documenten ontlenen en ze bieden geen enkele garantie voor enig resultaat.

Artikel 2 – Duur en beëindiging

2.1 De duur van de Overeenkomst staat vermeld in de Overeenkomst. Is dit niet het geval, dan zal de Overeenkomst zijn aangegaan voor de duur van 12 maanden.

2.2 Voor alle Diensten geldt dat de looptijd (duur) van de Overeenkomst aanvangt op de datum waarop de Dienst “ready for service” is. De Dienst is ook “ready for service” op het moment waarop hallo, op één of meer, maar niet alle locaties van de Klant infrastructuur heeft opgeleverd of op het moment waarop wel op alle locaties infrastructuur is opgeleverd maar de Klant om welke reden dan ook feitelijk nog geen gebruik maakt of kan maken van de Dienst.

2.3 De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na het einde van de overeengekomen duur automatisch (stilzwijgend) verlengd met telkens één maand. Mocht je de overeenkomst niet willen voortzetten, dan kan deze worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tenzij je in de Overeenkomst een andere termijn met hallo, hebt afgesproken.

2.4 hallo, mag de overeenkomst direct beëindigen zonder dat dit door de rechter hoeft worden vastgesteld, in geval:

– Je niet, niet volledig of niet tijdig aan de verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet en als volledige en tijdige nakoming door jou nog wel mogelijk is en je na schriftelijk bericht hiervan (ingebrekestelling) alsnog niet binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog volledig aan je verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet;

– je niet, niet volledig of (in het geval van een afgesproken termijn) niet tijdig aan je verplichtingen voldoet en een redelijke nakoming van de Overeenkomst niet meer of niet meer geheel of niet meer tijdig mogelijk is;

– je in staat van faillissement bent verklaard of in surséance van betaling verkeert;

– je surséance of faillissement hebt aangevraagd of een regeling wenst te treffen met je crediteuren om dit te voorkomen;

– je onderneming direct of indirect geheel of gedeeltelijk overdraagt, splitst of fuseert of in het geval waarin de zeggenschap over de onderneming op een andere wijze direct of indirect overgaat op een derde;

– als er nieuwe informatie is op grond waarvan hallo, goede redenen heeft om te vrezen dat je niet aan je financiële verplichtingen zal kunnen of kan voldoen;

– op goederen van jou conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd door een derde;

hallo, aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van een Dienst of Aansluiting, door jou of door iemand anders;

– er sprake is van overmacht aan de zijde van hallo,. Hierover leest je meer in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden

– je valse, onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebt opgegeven;

– je een Overeenkomst op enige andere wijze onder valse voorwendsels bent aangegaan;

– je gedurende 12 (twaalf) achtereenvolgende maanden geen gebruik maakt van de Dienst; of

– je aan Klant gelieerde (rechts)personen of vennootschappen naar het oordeel van hallo, commercieel bezien in ernstige opspraak raken of zijn geraakt.

2.5 In het geval van de in artikel 2.4 genoemde gevallen mag hallo, ook in plaats van de Overeenkomst te beëindigen ook haar verplichtingen uitstellen (opschorten). Hierbij mag hallo, je het gebruik van de geleverde diensten ontzeggen. Tijdens de periode van opschorting zal je alsnog aan je al dan niet financiële verplichtingen moeten voldoen.

2.6 Als door een van de redenen uit artikel 2.4 de overeenkomst wordt beëindigd of als je de overeenkomst wilt opzeggen en hallo, gaat hiermee akkoord, dan zal je de gelopen schade van hallo, moeten vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op het totale door jou aan hallo, verschuldigde bedrag, vaste en variabele kosten hieronder begrepen, dat je aan hallo, verschuldigd zou zijn in het geval de Overeenkomst tot het einde van de looptijd in stand was gebleven. Indien sprake is van een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of die na verloop van de bepaalde tijd stilzwijgend voor onbepaalde tijd is verlengd, dan geldt de periode waarin de Overeenkomst zou voortduren met inachtneming van de opzegtermijn. Bij het vaststellen van het bedrag wordt gekeken naar de gemiddelde kosten die aan jou zijn gefactureerd. Indien er nog niks is gefactureerd, dan wordt het gemiddelde van overige klanten genomen.

2.7 Mocht een situatie zoals in artikel 2.4 of 2.5 zich voordoen, dan geldt artikel 2.6 ook met betrekking tot de gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst. Wil je iets wijzigen waardoor betalingsverplichtingen over de gehele contractperiode worden verminderd, dan geldt artikel 2.6 eveneens.


De levering, uitvoering en betaling van de diensten

hallo, doet er alles aan om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor hebben wij ook jouw medewerking nodig. Wellicht lijkt het vanzelfsprekend, maar wij vinden het belangrijk de afspraken helder te formuleren. In dit hoofdstuk staat hoe hallo, de diensten zal uitvoeren en welke verwachtingen zij van jou heeft.

Artikel 3 – Levering en uitvoering

3.1 Alle overeenkomsten tussen jou en hallo, worden aangegaan onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van hallo,. Indien de directie geen goedkeuring geeft komt er geen Overeenkomst tot stand. Dit geldt ook indien de overeenkomst al ondertekend is.

Je verplicht je alle door hallo, gevraagde medewerking tijdig en volledig te verlenen. Mocht hallo, al kosten hebben gemaakt voor de uitvoering van de Overeenkomst en weiger je om mee te werken, dan ben je verplicht deze kosten te vergoeden. Je verplicht je eveneens om gegevens te verschaffen welke nodig zijn om de Diensten in stand te houden en welke nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

3.2 hallo, doet altijd haar uiterste best om de genoemde termijnen te behalen. Toch kan het voorkomen dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Alle genoemde termijnen zijn een indicatie en kunnen niet als fatale termijn (of als harde afspraak) worden beschouwd. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal hallo, niet in verzuim zijn. Spreek je met hallo, wel een fatale termijn af, dan is hallo, in verzuim indien je hallo, schriftelijk in gebreke hebt gesteld en de mogelijkheid hebt gegeven om alsnog de afspraken na te komen.

3.3 Je bent zelfverantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of anderen waarvan de toestemming en/of medewerking is vereist om de Diensten volgens de afspraken te kunnen leveren of uit te voeren.

3.4 Indien voor of na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat levering van de bestelde Dienst technisch niet of niet geheel mogelijk is, kan hallo, aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Klant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien je hier niet aan voldoet, is hallo, niet gehouden de overeenkomst na te komen.

3.5 hallo, zal de wijze van verzending of transport bepalen. Transport of verzending zal voor jouw risico vallen. Je kunt natuurlijk van hallo, verwachten dat zij redelijkerwijs dit risico zo beperkt mogelijk houdt.

3.6 Indien er apparatuur is geleverd, ben je verplicht dit meteen te inspecteren op beschadigingen of andere disfunctionaliteiten. In geval van beschadiging of het ontbreken van Apparatuur, moet dit meteen bij de vervoerder op de aftekenbrief worden gemeld. Constateer je later een beschadiging of ontbrekende apparatuur, dan dien je dit binnen 14 dagen te melden. Doe je dit niet, dan verlies je elke aanspraak op een vergoeding.

3.7 Om de overeenkomst beter te kunnen uitvoeren is hallo, gerechtigd om derden in te schakelen.

Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van hallo, wordt belemmerd is hallo, gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten apart aan de Klant in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen, dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is hallo, gerechtigd de uitvoering van die onderdelen, die tot de volgende fase behoren op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8 hallo, kan het aanbod van Diensten naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

Artikel 4 – Tarieven

4.1 De tarieven welke hallo, voor de Diensten in rekening brengt staan vermeld in de Overeenkomst dan wel een Annex.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent hallo, aan jou:

a. een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde, tenzij anders overeengekomen;

b. een maandelijks met jou overeengekomen, vast tarief (vermeld in de Overeenkomst); en

c. een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst gebaseerd op de uitvoering van de werkzaamheden tijdens kantooruren, tenzij anders vermeld.

4.3 Alle bedragen zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat.

4.4 hallo, mag de onder artikel 4.2a genoemde tarieven en de kortingspercentages te wijzigen. hallo, zal je hierover minimaal 15 dagen van tevoren inlichten.

4.5 hallo, is maximaal twee keer per kalenderjaar gerechtigd het onder 8.2b genoemde soort tarief te wijzigen. Het nieuwe tarief zal dan 1 maand nadat je op de hoogte bent gesteld ingaan. Deze verhoging zal conform de Consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, reeks “Alle huishoudens” en uitgaande van basisjaar 2006=100 gebeuren. Is de verhoging groter dan de bovenstaande index, dan geeft dat je het recht om de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is.

4.6 Indien hallo, ten behoeve van jou werkzaamheden moet verrichten welke niet in de Overeenkomst staan of komen doordat je in gebreke blijft, dan kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Apparatuur

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, dien je zelf Apparatuur en programmatuur aan te schaffen om hallo, in staat te stellen de Diensten goed uit te voeren.

5.2 In het geval waarin hallo, Apparatuur aan jou ter beschikking stelt in verband met de uitvoering van een Dienst, wordt deze alleen aan de Klant verkocht en wordt aldus – met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.6 – de eigendom aan de Klant overgedragen, voor zover dit nadrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt.

5.3 Als niet uit de Overeenkomst blijkt dat de betreffende Apparatuur wordt verkocht, dan wordt de Apparatuur door hallo, aan de Klant verhuurd. De prijs in de Overeenkomst betreffende de Apparatuur geldt als huurprijs voor zolang de Overeenkomst duurt, inclusief een verlenging van de Overeenkomst. Wordt er geen prijs afgesproken, dan kun je ervan uit gaan dat de Apparatuur in bruikleen is gegeven.

Voor netwerkapparatuur zoals modems en routers geldt altijd dat deze aan de Klant worden verhuurd (als een prijs is overeengekomen) of in bruikleen wordt gegeven. Je wordt dus nooit eigenaar van deze Apparatuur.

5.4 Als er Apparatuur beschikbaar wordt gesteld met bijbehorende programmatuur, dan zal dan zal dit laatste nooit in eigendom worden overgedragen. Om de software toch te kunnen gebruiken wordt hiervoor een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie verstrekt.

5.5 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van door hallo, aan de Klant geleverde of alleen aan de Klant ter beschikking gestelde Apparatuur, gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Apparatuur met hallo, zijn overeengekomen. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door hallo, bij de Klant in rekening worden gebracht.

5.6 In het geval hallo, Apparatuur verkoopt aan de Klant, blijft de eigendom van alle Apparatuur bij hallo, en gaat eerst over op de Klant, wanneer de Klant de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen terzake van alle door hallo, geleverde Diensten en Apparatuur, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door hallo, ten behoeve van de Klant verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan. Zolang de Klant de in dit artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om geleverde Apparatuur in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

5.7 Je mag geen wijzigingen aanbrengen aan de Apparatuur, deze verplaatsen, openen, of anderszins bewerken en/of beïnvloeden zonder schriftelijke toestemming van hallo,.

Klant zal derden die rechten doen gelden op de Apparatuur of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van hallo,. Klant zal tevens in dat geval hallo, onmiddellijk inlichten.

Installatie van Apparatuur geschiedt door hallo, of door hallo, ingeschakelde installateurs op een met Klant overeengekomen locatie.

Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.

5.8 Je bent zelf aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan de Apparatuur welke in eigendom van hallo, is.

 De Klant is gehouden zorg te dragen voor afdoende beveiliging van de Apparatuur en verzekering van de Apparatuur tegen schade.

Na beëindiging van de Overeenkomst is de Klant verplicht om bij huur en Apparatuur, waarvan het eigendom niet overgaat op de Klant, op eerste verzoek van hallo, daartoe, medewerking te verlenen tot het afgeven aan, danwel het laten terugnemen door hallo, van de Apparatuur.

Artikel 6 – Facturering en betaling

6.1 hallo, stuurt je maandelijks per e-mail een factuur voor de geleverde Diensten.

6.2 Voor de levering van Apparatuur moet je 75% bij ondertekening van de Overeenkomst betalen en 25% bij aflevering van de Apparatuur.

6.3 Heb je een periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) vergoeding afgesproken, dan moet de eerste keer worden betaald op het moment dat de Dienst of een onderdeel daarvan aan je beschikbaar is gesteld.

6.4 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso, ben je verplicht de factuur te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6.5 Indien je de betalingstermijn overschrijdt ben je verplicht de eventueel gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van hallo, en de wettelijke handelsrente te vergoeden.

6.6 Je bent gehouden om alle daadwerkelijk door hallo, te maken gerechtelijke kosten te vergoeden, verband houdend met de invordering van enig door jou aan hallo, verschuldigd bedrag.

6.7 Als basis voor facturering leveren de door hallo, geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. 

6.8 Ben je het niet eens met het gefactureerde bedrag, geeft dit dan binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij hallo, aan te geven. Doe je dit niet, dan vervalt je recht hiertoe.

6.9 De uit de Overeenkomst blijkende betalingstermijn is ook de uiterste betalingstermijn. Heb je binnen deze termijn niet betaald, dan ben je zonder verdere ingebrekestelling direct in verzuim. Maak je gebruik van een automatisch incasso, dan ben je in verzuim indien je de betaling storneert of als de betaling mislukt.

6.10 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren doe je afstand van je bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht) en doe je afstand van iedere eventuele verrekeningsbevoegdheid.

6.11 Mocht je in een periode bijna geen gebruik maken van de diensten, dan kan hallo, de factuur van die periode achterwege laten en het bedrag optellen bij de volgende factuur.


Verplichtingen en aansprakelijkheid

Artikel 7 – Algemene verplichtingen van jou als klant

7.1 Je verplicht je de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van hallo,.

7.2 Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van graafwerkzaamheden. De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de Diensten tijdig, juist en volledig te kunnen leveren.   

7.3  Je zult je bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Klant zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden of waarbij schade wordt toegebracht aan het Systeem. In het bijzonder ook zal de Klant geen wettelijke regels overtreden.

7.4 Je zult je onthouden van enige vorm misbruik, handelingen in strijd met de wet- en regelgeving en de geleverde diensten gebruiken voor normaal gebruik. Indien hallo, vindt dat er geen sprake is van normaal gebruik, dan heeft hallo, het recht om haar verplichtingen te staken.

7.5 Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van hallo,, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze mogelijk schade zou kunnen toebrengen aan de systemen van hallo, en/of overige (internet) gebruikers, e.e.a. naar het oordeel van hallo,.

7.6 De Klant zal hallo, alle naar het oordeel van hallo, noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst en zal  alle informatie verschaffen die hallo, nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten, waaronder begrepen het tijdig melden van wijzigingen van voor hallo, relevante gegevens, zoals adresgegevens en/of notagegevens.

Artikel 8 – Dienstenniveau

8.1 Voor Diensten geldt, naast de bepalingen van artikel 3.6, dat levering van de Dienst mede afhankelijk is van het feit of de Dienst beschikbaar is op de locatie zoals door jou aangegeven, een en ander naar beoordeling van hallo,.

8.2 hallo, zal zich verbinden aan een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat hallo, zich zal inspannen om de juiste uitvoering aan de overeenkomst te geven en dit geen resultaat garandeert, behalve als je met hallo, schriftelijk een concreet resultaat bent overeengekomen en hallo, dit resultaat ook garandeert.

8.3 Ben je met hallo, een bepaald serviceniveau overeengekomen, dan wordt bij de meting hiervan niet meegerekend (1) de aangekondigde buitengebruikstelling wegens – naar het oordeel van hallo, of diens leverancier – noodzakelijk onderhoud en (2) iedere overige omstandigheid die buiten de directe invloedsfeer van hallo, ligt, waaronder bijvoorbeeld een storing bij leverancier(s) van hallo,.

8.4 hallo, staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Klant voor ogen heeft.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Indien het voor hallo, redelijkerwijs niet mogelijk is om de afspraken uit de Overeenkomst na te komen zonder dat dit door hallo, zelf is veroorzaakt is er sprake van overmacht. 

9.2 De wet geeft enkele gevallen waarin er sprake is van overmacht. Er is echter ook sprake van overmacht bij (1) iedere omstandigheid waardoor een toeleverancier van hallo, of andere derde die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig aan diens verplichtingen voldoet of kan voldoen, (2) bij storingen in energievoorziening, internet- of telefoonverbindingen of andere essentiële systemen bij hallo, zelf of haar toeleverancier en (3) bij staking van personeel, arbeidsongeschiktheid of andere voor hallo, onvoorziene niet-beschikbaarheid van noodzakelijk personeel.

9.3 In het geval van overmacht worden de verplichtingen van hallo, opgeschort. Mocht deze periode van overmacht langer duren dan twee maanden, dan mag je de overeenkomst ontbinden zonder verdere gevolgen. Geldt de overmacht voor maar een deel van de uitvoering, dan kan je dat deel na twee maanden ontbinden. De rest van de overeenkomst zal in stand blijven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 hallo, is ten opzichte van de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade aan zaken van de Klant, welke schade bovendien het direct en rechtstreeks gevolg moet zijn van het handelen c.q. nalaten door hallo,. hallo, is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, vertragingsschade, kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek en schade als gevolg van aanspraken van derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10.2 Indien en voor zover hallo, aansprakelijk is ten opzichte van de Klant, dan is de maximale vergoedingsplicht van hallo, beperkt tot het bedrag dat is overeengekomen voor de betreffende dienst met hallo,. In het geval van een duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de door jou verschuldigde vergoedingen voor drie maanden. Indien een vergoedingsplicht ondanks de in dit artikellid opgenomen beperking een bedrag van € 10.000,- overstijgt, dan is de totale vergoedingsplicht van hallo, beperkt tot dat bedrag.

10.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in lid 1 en 2 van dit artikel, dan is de totale vergoedingsplicht van hallo, beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van hallo,.

10.4 Gebruik je de geleverde Dienst(en) en/of Apparatuur en aanverwante voorzieningen verkeerd, dan ben je daar zelf voor verantwoordelijk en zal hallo, niet aansprakelijk zijn voor de eventuele schade.

10.5 Heb je schade geleden en wil je een aanspraak maken op een vergoeding, dan moet dit binnen uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de schade of 14 dagen nadat je de schade hebt opgemerkt of op had moeten merken. Doe je dit niet of na de voorgaande termijn, dan vervalt je recht op een vergoeding.

10.6 Je vrijwaart hallo, onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden op hallo,, die verband houden met of voortvloeien uit de levering van Diensten en/of Apparatuur door hallo, aan de Klant. Hieronder wordt onder meer verstaan aanspraken in verband met de (door)levering door de Klant van een Dienst en/of Apparatuur, misbruik of oneigenlijk gebruik door Klant van de Diensten en/of Apparatuur en al dan niet vermeende inbreuken op rechten van intellectuele eigendom die het gevolg zijn van het door de Klant aan hallo, ter beschikking stellen van materialen waarop dergelijke rechten van derden rusten of het opslaan of verwerken van materialen waarop dergelijke rechten rusten op of middels een Dienst c.q. Apparatuur van hallo,. Voor zover hallo, ondanks deze vrijwaring gehouden is enig bedrag aan een derde te voldoen als gevolg van een dergelijke aanspraak, dan heeft zij een recht van regres op de Klant. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door hallo, in verband met de aanspraak daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

10.7 Voor de toepasselijkheid voor de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, wordt onder een verplichting van hallo, tot het vergoeden van schade tevens verstaan iedere andere vordering van de Klant, die er feitelijk toe zou leiden dat hallo, enig bedrag verschuldigd zou zijn. Dus of dit nu wordt gevorderd op grond van (of onder de noemer van) wanprestatie, onrechtmatig handelen, een (terug)betalingsverplichting als gevolg van gehele of partiële ontbinding, gehele of partiële vernietiging of ongerechtvaardigde verrijking. De Klant doet afstand van zijn eventuele bevoegdheid om aanpassing van (de gevolgen van) de Overeenkomst te vorderen of te verlangen op grond van het bepaalde in artikel 6:230 lid 2 en/of 6:258 en/of 3:53 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

10.8 Iedere beperking of uitsluiting van de schadevergoedingsplicht van hallo,, is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van hallo, of van de tot haar bedrijfsleiding behorende personen.

Artikel 11 Buitengebruikstelling/wijziging in verband met beheer

11.1 Indien hallo, van oordeelt dat onderhoud van Apparatuur of de systemen van haar of haar toeleverancier(s), danwel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die Apparatuur of systemen kan zij zonder eerdere bekendmaking de systemen tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik hiervan beperken. Je bent nog steeds verplicht om de vergoeding zoals overeengekomen te voldoen.


Gegevens en intellectueel eigendom

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Dit doen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 12 – Persoons- en verkeersgegevens

12.1 hallo, zal enkel de noodzakelijke gegevens van jou of je medewerkers verzamelen. De verzamelde gegevens worden conform geldende wettelijke bepalingen verkregen en worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de Diensten waaronder ook directe marketing of persoonsgebonden aanbiedingen vallen. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren geef je uitdrukkelijk toestemming de verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken voor een database die hallo, gebruikt in het kader van haar dienstverlening. Uiteraard gebruiken wij deze gegevens in lijn met de huidige wet- en regelgeving.

12.2 Gegevens worden door hallo, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

12.3 Voor zover je middels of met behulp van een Dienst persoonsgegevens van derden registreert en/of verwerkt, garandeer je dat je zult voldoen aan alle wettelijke voorschriften terzake en dat het gebruik van de persoonsgegevens geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Je vrijwaart hallo, onvoorwaardelijk voor aanspraken van de personen wiens gegevens worden verwerkt en die verband houden met de registratie, verwerking of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door jou.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die berusten op de door hallo, aan jou te leveren Diensten, Apparatuur, of in het kader van of als onderdeel daarvan te leveren (software)programma’s, ontwerpen, (data)bestanden, documenten, websites, merken, handelsnamen, logo’s, rapporten etc. berusten bij hallo, of de de toeleverancier(s) van hallo,.

13.2 Je verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet (sub)licentieerbaar en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de onder artikel 13.1 genoemde rechten, onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden en onder de eventueel door de toeleverancier van hallo, gestelde voorwaarden, welk recht nooit verder zal strekken dan tot hetgeen strikt noodzakelijk is in het kader van de juiste uitvoering van de Diensten. De Klant onthoudt zich bijvoorbeeld van het verveelvoudigen, kopiëren en/of openbaar maken en/of verspreiden van door hallo, ter beschikking gestelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, tenzij dit noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten.

13.3 Je bent niet bevoegd om aanduidingen op Apparatuur, Diensten of in het kader van of als onderdeel daarvan te leveren data(bestanden), websites, programma’s of ander materiaal te wijzigen of te verwijderen.

13.4 Mocht hallo, toch intellectuele eigendom willen overdragen, dan moet dit schriftelijk in de overeenkomst zijn vastgesteld. In het geval van een dergelijke overdracht, tast deze overdracht in geen geval het recht van hallo, aan om de aan het betreffende recht ten grondslag liggende ideeën, ontwerpen, protocollen, standaarden, etc, zelf te (blijven) gebruiken, of om opnieuw voor derden of zichzelf een op het voor de Klant gelijkende ontwikkeling te doen.


Overige bepalingen

Artikel 14 – Contractoverneming

14.1 De Overeenkomst en de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien kunnen niet zomaar worden overgedragen aan een andere partij. Hiervoor moet je eerst contact opnemen met hallo, en schriftelijke toestemming vragen.

14.2 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren geef je toestemming en medewerking aan een gehele of gedeeltelijke overdracht van de tussen hallo, en jou bestaande rechtsverhouding aan een derde, voor het geval hallo, het geheel of een deel van haar onderneming overdraagt, waaronder ook wordt verstaan overdracht van bepaalde activiteiten of (delen van) (klanten)portefeuille(s).

Artikel 15 – Toepasselijkheid

15.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een Algemeen Gedeelte en drie Bijzondere Gedeelten. De Bijzondere Gedeelten bestaan uit een gedeelte Telecom Diensten, een gedeelte Internet Diensten en een gedeelte Cloud Diensten. De Bijzondere Gedeelten bevatten specifieke bepalingen met betrekking tot een soort Dienst. De bepalingen in het Algemeen Gedeelte zijn ook van toepassing op de Diensten als genoemd onder de Bijzondere Gedeelten, behalve voor zover deze inhoudelijk tegenstrijdig zijn, waarbij de bepalingen in de Bijzondere Gedeelten voorgaan.

15.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en Overeenkomsten met jou van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij je met ons anders schriftelijk bent overeengekomen.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen hallo, en jou, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

15.4 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:

a. de tekst van de “Overeenkomst ten behoeve van de levering van diensten door hallo,“;

b. de Annexen (vermeld op het onder 2.4a genoemd stuk afhankelijk van de soort Diensten);

c. de Algemene Voorwaarden;

15.5 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend het doel het zoeken in de voorwaarden te vergemakkelijken. Hieraan komt geen zelfstandige betekenis toe en de kopjes kunnen dan ook geen rol spelen bij de eventuele uitleg van de (bepalingen van de) Algemene Voorwaarden.


Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

hallo, vermeldt deze Algemene voorwaarden op haar website en mag deze voorwaarden altijd wijzigen. Wij zullen onze klanten daar dertig dagen van tevoren over informeren. Ben je het niet eens met een wijziging, laat dit dan aan ons weten voordat de wijziging ingaat. Dit kun je schriftelijk of per e-mail laten weten.


Slotbepaling

Mocht de rechter een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet toepasselijk of nietig verklaren, dan blijven de overige bepalingen alsnog van kracht. Samen met jou als klant kijken we of we een vervangende/nieuwe bepaling kunnen vaststellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk intact blijft.

Toepasselijk recht

Voor de Overeenkomst, offertes en facturen van hallo, geldt Nederlands recht. Tenzij hallo, en jij schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van hallo,.

Andere voorwaarden

Inkoop- en/of andere voorwaarden van de Klant worden van de hand gewezen.


Bijzondere bepalingen cloud- en telecomdiensten

In dit hoofdstuk gaan we in op de specifiekere dienstverlening van hallo,. Zo weet je precies wat je kunt verwachten.

Artikel 16 – Gebruik

16.1 Je bent verplicht om alle maatregelen te treffen om oneigenlijk gebruik of misbruik van de diensten te voorkomen.

16.2 Je bent ook in het geval een (hoger) gebruik van een (al dan niet hosted) telecomdienst het gevolg is van misbruik door een derde (bijvoorbeeld als gevolg van hacking), gehouden de overeengekomen vergoeding voor het gebruik aan hallo, geheel te voldoen. hallo, is in geen geval aansprakelijk voor (hogere) kosten als gevolg van oneigenlijk gebruik of van misbruik door een derde.

16.3 Je zult je onthouden van enige vorm misbruik en de geleverde diensten gebruiken voor normaal communicatief gebruik. In het bijzonder bij een ‘onbeperkte’ dienst zoals bij Hosted VoIP Compleet (Onbeperkt Nationaal Bellen) ben je gehouden aan de door hallo, gehanteerde Fair Use Policy ten aanzien van de betreffende Dienst.

16.4 De Fair Use Police ten aanzien van bij Hosted VoIP Compleet (Onbeperkt Nationaal Bellen) houdt in dat het gebruik van deze Dienst niet excessief mag zijn. Wij vinden bijvoorbeeld dat er sprake is van excessief gebruik bij een gebruik gemeten over drie maanden, waarbij de Klant drie keer meer belminuten gebruikt dan het gemiddelde van de overige klanten van hallo, die gebruik maken van de betreffende Dienst. Is er sprake van excessief gebruik, dan kan hallo, haar verplichtingen uitstellen (opschorten) en het excessief gebruik in rekening brengen tegen de tarieven die op dat moment gelden voor de Dienst waarbij Hosted VoIP wordt afgerekend naar verbruik (Pay As You Go).

16.5 Je bent bij levering van mobiele telefonie door hallo,:

–  verplicht ervoor zorg te dragen dat verstrekte sim-kaart(en) en bijbehorende blokkerings- en beveiligingscodes zorgvuldig worden bewaard en niet in handen van een derde komen;

–  verplicht verstrekte sim-kaart(en) onmiddellijke na beëindiging van de Overeenkomst of na beëindiging van het gedeelte van de Overeenkomst ten aanzien van mobiele telefonie, aan hallo, te retourneren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; en

–   verplicht je op welke wijze dan ook te onthouden van het deblokkeren van een simlock.

16.6 hallo, mag bij levering van mobiele telefonie de instellingen van een simkaart – al dan niet op afstand – wijzigen.

16.7 Indien in het kader van mobiele telefonie met jou een maximaal gebruik, al dan niet in de vorm van een bundel, van een hoeveelheid dataverkeer of belminuten is overeengekomen, ben je er zelf voor verantwoordelijk de gebruikte hoeveelheid te controleren en binnen de betreffende limiet te blijven. Extra kosten door overschrijding van een limiet komen volledig voor jouw rekening. Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van hallo, dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

16.8 Op hallo, rust geen verplichting om je te waarschuwen bij een overschrijding als bedoeld in artikel 16.7.

Artikel 17 (20) 090X Verkeer

17.1 Indien uitkering van verkeersinkomsten uit 090X verkeer is overeengekomen, zal hallo, zich inspannen om deze inkomsten van 090X verkeer zo mogelijk te incasseren bij de nummerhouders en/of carriers en deze zo spoedig mogelijk aan je uit te betalen. Zolang een nummerhouder en/of carrier de 090X verkeersinkomsten niet of niet tijdig uitbetaalt, is hallo, niet gehouden tot uitbetaling c.q. een voorschot van dit 090X verkeer (voor zover hallo, hier op grond van de Overeenkomst toe was gehouden).

17.2 Indien er sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik komt de uitbetalingsplicht van hallo, op 090X verkeer automatisch te vervallen. Vanaf moment van vermoeden van misbruik en/of oneigenlijk gebruik is hallo, gerechtigd de betalingsverplichting aan jou op te schorten. Indien na onderzoek blijkt, dat er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik, zijn de vergoedingen door hallo, niet verschuldigd, onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van jou in verband met het misbruik en/of oneigenlijk gebruik.

Artikel 18 – Telefoonnummers, (toegangs)codes

18.1 Door hallo, kan aan jou een of meerdere nummers en eventueel bijbehorende passwords of toegangscodes ter beschikking worden gesteld. Je kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers en eventueel bijbehorende passwords en/of toegangscodes, behoudens dwingende wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.

18.2 hallo, kan je niet een specifiek nummer garanderen.

18.3 hallo, mag om bij gewijzigde wet-of regelgeving of als gevolg van verhuizing/verplaatsing van jou, of bij andere oorzaken die naar het oordeel van hallo, een wijziging of intrekking noodzakelijk maken, een ter beschikking gesteld nummer, sim-kaart, of password/toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval probeert hallo, je zo snel mogelijk in te lichten.

18.4 In het geval waarin je op grond van dwingende wet- en regelgeving omtrent nummerportabiliteit aanspraak kan maken op portering/behoud van een nummer en dit ook tijdig en op de juiste wijze doet, is hallo, niet verplicht hieraan mee te werken zolang je niet aan alle opeisbare verplichtingen ten opzichte van hallo, hebt voldaan. hallo, is gedurende de periode waarin de Klant niet aan bedoelde verplichtingen heeft voldaan, niet gehouden enige handeling te verrichten strekkende tot handhaving of behoud van een nummer.

18.5 Naast het bepaalde in artikel 18.4, is hallo, in geen geval gehouden na het einde van een Overeenkomst of na het einde van de betreffende telecomdienst, een nummer aan te houden indien door jou niet tijdig of op de juiste wijze om portering/behoud is verzocht.

18.6 hallo, is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een wijziging, intrekking of verlies van een nummer zoals bedoeld in artikel 18.2 tot en met 18.4.

18.7 Je zult jezelf onthouden van gedragingen en gebruik van nummers in strijd met de toepasselijke wet – en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde of in strijd met het door hallo, beoogde gebruik van de Dienst.

18.8 Voor zover hallo, in verband met de uitvoering van de Telecom Dienst genoodzaakt is (nummer)informatie uit te wisselen met andere dienstverleners, staat zij niet in voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving of het anderszins handelen of nalaten door dergelijke dienstverleners.


Bijzondere bepalingen Internetdiensten

Artikel 19 – Gebruik

19.1 Het is de Klant niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan jou ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte, e-mailadressen, Domeinnamen en IP-adressen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele  eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij je enige beveiliging doorbreekt en/of je toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels of door het aannemen van een valse hoedanigheid.

19.2 Je vrijwaart hallo, tegen aanspraken van derden voor enige schade, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van jou.

19.3 Je zult geen misbruik maken van de Dienst en de Dienst in geen geval gebruiken voor een ander doel, dan het door hallo, beoogd doel van het gebruik van de Dienst.

19.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van hallo, of haar leveranciers van en naar de website van de Klant). Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van hallo, dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

19.5 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan jou. Je mag geen anderen onder je gebruikersnaam van de Diensten van hallo, gebruik te laten maken of je Gebruikersnaam aan derden geven.

19.6 Het bepaalde in artikel 18 lid 2, 3 en 6 van deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de ter beschikking gestelde e-mailadressen in het kader van de uitvoering van een Internet Dienst door hallo,.

Artikel 20 – Domeinnamen en IP-adressen

20.1 Indien is overeengekomen, dat hallo, voor je zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, gelden de volgende bepalingen.

20.2 De duur van een Overeenkomst voor een domeinregistratie is, in afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden afhankelijk van de aangevraagde extensie van die Domeinnaam.

20.3 Zolang je niet aan je verplichtingen ten opzichte van hallo, hebt voldaan, blijft de aanvraag van een Domeinnaam ter beschikking van hallo, ongeacht welke rechten je op de Domeinnaam hebt. Van die rechten wordt je geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment waarop je volledig aan je verplichtingen hebt voldaan. hallo, is in dat geval niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van rechten ten opzichte van de Domeinnaam.

20.4 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (maar niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. hallo, vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

20.5 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

20.6 Domeinnamen worden geregistreerd op jouw naam en je bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. Je vrijwaart hallo, tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam hallo, geen bemiddeling heeft verleend.

20.7 hallo, houdt zich het recht voor om IP-adressen te wijzigen.


Bijzondere bepalingen Clouddiensten

Artikel 21 – Beveiliging en controle

21.1 Je bent verplicht je eigen systemen en infrastructuur te allen tijde goed te beveiligen, onder meer door gebruikmaking van up-to-date firewallsoftware en anti-virussoftware.

21.2 In het geval hallo, op grond van de Overeenkomst gehouden is gegevens of data van jou te verwerken, te kopiëren of op haar servers of die van haar toeleveranciers op te slaan, is zij niet verantwoordelijk voor de controle en de juistheid van de resultaten van die dienstverlening. In het geval van opslag c.q. kopiëring van gegevens of data van de Klant door hallo,, ben je verplicht om zelf regelmatig te controleren of de opslag juist en volledig is verlopen en of de opgeslagen gegevens of data voor hem nog bruikbaar zijn.

21.3 hallo, is nooit gehouden tot herstel van verminkte/beschadigde of verloren gegevens of data en hallo, is nooit aansprakelijk voor schade van jou als gevolg van verlies of verminking/beschadiging van gegevens of data, of als gevolg van openbaring van gegevens of data met een vertrouwelijk karakter.

21.4 Je bent, zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die door jou op eigen systemen of op door hallo, geleverde Apparatuur worden geplaatst.

Artikel 22 – Gebruik

22.1 Het bepaalde in artikel 19 lid 1 tot en met lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op Cloud Diensten.

22.2 In het geval waarin een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte deel uitmaakt van de Overeenkomst, moet je ervoor te zorgen dat deze niet wordt overschreven. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid data, is hallo, kan de extra kosten bij overschrijding in rekening brengen. Voor de beoordeling van het dataverbruik, leveren de gegevens zoals die blijken uit de systemen/administratie van hallo, dwingend bewijs op ex artikel 151 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

22.3 In het geval waarin een maximale hoeveelheid dataverkeer of opslagruimte deel uitmaakt van de Overeenkomst, kan eventuele overgebleven data of opslagruimte niet worden gebruikt in een andere periode.