Het kabinet stelt als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet van minimaal 100 Mbps of meer beschikken. Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gbps) hebben. Het kabinet haalt hiermee de doelstelling van 100 procent dekking van snel vast breedband twee jaar naar voren.

Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Deze en andere uitgangspunten staan in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet heeft gepresenteerd. De aangescherpte doelen dragen volgens Keijzer bij aan Nederland Digitaal, de kabinetsambitie om van Nederland de digitale koploper van Europa te maken.

Koepelregeling maakt financiele ondersteuning overheid mogelijk 

97% van de Nederlanders heeft nu al toegang tot snel vast breedband internet. Overal beschikbare en snelle communicatie kan inmiddels als basisbehoefte worden gezien en is een randvoorwaarde voor een concurrerende economie, stelt het Actieplan.

Vanwege die basisbehoefte haalt het kabinet het 100%-doel twee jaar naar voren, maar is het streven om 100 Mbps of meer in dat jaar (2023) al verder versneld te hebben. Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen om dit te realiseren en actief overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden, gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies.

Dit uit zich in kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes en wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen, belooft het ministerie.

Dekkingsplicht bij toekomstige veilingen mobiele communicatie

Het kabinet wil ook dat Nederland op het gebied van mobiel internet koploper blijft. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd aan de vergunninghouders. Deze houdt in dat op 98 procent van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd.

Overigens is dit geen nieuw beleid. Al in december 2016 stelde toenmalig minister Henk Kamp van EZ dat er een strengere dekkingsverplichting zou komen bij nieuwe veilingen. Deze moest de te algemene verplichting van de voorgaande frequentieveiling uit 2012 vervangen.

Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken af te spreken.

Duidelijkheid over randvoorwaarden voor aanleg infrastructuur

Voor de aanleg van onze digitale infrastructuur – en de uitrol van toekomstige mobiele communicatienetten in het bijzonder – is het essentieel dat de randvoorwaarden op lokaal niveau optimaal zijn ingevuld. Zo moet voor zowel aanbieders als gemeenten vooraf duidelijk zijn hoe bijvoorbeeld het toekomstige 5G-netwerk wordt gebouwd, inclusief de daarvoor benodigde kleine antennes.

Het kabinet heeft daarom onder andere besloten de EU-aanbeveling over normen van elektromagnetische velden op te gaan nemen in Nederlandse wetgeving in plaats van in het huidige convenant tussen overheden en aanbieders. Dit geeft aanbieders op landelijk niveau duidelijkheid. Tegelijkertijd hebben consumenten zekerheid dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid, ook als er meerdere antennes zijn in de directe omgeving.

Nota mobiele communicatie

Specifiek voor draadloze communicatie werkt het ministerie van EZK aan de Nota Mobiele Communicatie. Deze wordt gepubliceerd zodra twee nog lopende trajecten zijn afgerond. De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de overname van mobiele aanbieder Tele2 door T-Mobile. Het kabinet zelf zal voor eind 2018 een oplossing presenteren voor het gebruik van de zogenoemde 3,5 GHz frequentieband in onder andere Noord-Nederland. Beide trajecten zijn van belang voor de inrichting van de veilingen van frequenties voor bijvoorbeeld de 5G-netwerken.


Wil je advies?

We denken graag met je mee over wat zakelijk glasvezel voor jouw bedrijf kan beteken. Laat ons weten wat je vragen en wensen zijn. Samen komen we tot de oplossing die naadloos past bij jouw business.